logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.2 กกค.(กร.)- 01/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 6 ประเภท
รายละเอียด
ขออนุมัติประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 6 ประเภท (จำนวน 18 รายการ) งบ คพจ.1 ให้การไฟฟ้าในสังกัด กฟน.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
17,630,844.75 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
e-mail
prajuk pun @ pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
350/9 หมู่ที่่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์
0-5532-0075
โทรสาร
0-5532-0137
ผู้บันทึกข้อมูล
ประจักษ์ พันธุ์เอี่ยม

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลาง62027135558_1_20190212023733.pdf
2ร่างขอบเขต TOR62027135558_1_20190215035325.pdf
3อนุมัติร่าง TOR62027135558_1_20190215035332.pdf
4สเปคผลิตภัณฑ์คอนกรีต62027135558_1_2019212143556437.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น