logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03-2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 40 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 40 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
20,732,199.09 บาท
วันที่ประกาศ
15/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ผจซ.กบญ.(น1)
e-mail
narichat.rit@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0 5326 6419
โทรสาร
0 5326 6419
ผู้บันทึกข้อมูล
นริฉัตร ฤทธิ์แรงกล้า

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาเลขที่ น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03-2562ร่าง TOR - น.1กบญ.(จซ.)(e-bid)03-2562.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น