logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAHชช.013/2562
เรื่อง
จัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ จำนวน 6 รายการ ใช้สเปคอ้างอิงในการจัดซื้อของ กฟภ. เลขที่ RTRN-038/2561
รายละเอียด
1050010057 หม้อแปลงขนาด 315 เควีเอ. 3 เฟส. 22-0.416/0.24 เควี. SC จำนวน 3 เครื่อง 1050010058 หม้อแปลงขนาด 400 เควีเอ. 3 เฟส. 22-0.416/0.24 เควี. SC จำนวน 3 เครื่อง 1050010059 หม้อแปลงขนาด 500 เควีเอ. 3 เฟส. 22-0.416/0.24 เควี. SC จำนวน 3 เครื่อง 1050010060 หม้อแปลงขนาด 630 เควีเอ. 3 เฟส. 22-0.416/0.24 เควี. SC จำนวน 1 เครื่อง 1050010061 หม้อแปลงขนาด 1,000 เควีเอ. 3 เฟส. 22-0.416/0.24 เควี. SC จำนวน 1 เครื่อง 1050010062 หม้อแปลงขนาด 1,250 เควีเอ. 3 เฟส. 22-0.416/0.24 เควี. SC จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,745,365.00 บาท
วันที่ประกาศ
02/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
08/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กบญ.ก.3
e-mail
ekarat.bus@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์
034-339140-5 ต่อ 10326-28
โทรสาร
034332926
ผู้บันทึกข้อมูล
เอกรัฐ บุษกรนันท์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1specspec RTRN-035.2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น