logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-LBP-ก.3/2562
เรื่อง
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.3 ประจำปี 2562
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.3 ประจำปี 2562 ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
436,314,288.59 บาท
วันที่ประกาศ
13/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
e-mail
worawan.sri@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/1 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์
0-3433-9140-5
โทรสาร
0-3433-9150
ผู้บันทึกข้อมูล
วรวรรณ บุตรเฉย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
101. ร่างประกาศประกวดราคา01. กฟก.3 ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
202. ร่างประกาศเชิญชวน02. กฟก.3 ร่างประกาศเชิญชวน.pdf
303. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ03. กฟก.3 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
404. เอกสารประกวดราคา04. กฟก.3 - TOR งานระบบไฟฟ้าปี 2563 - 2564.pdf
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป