logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
สข.(บห)1671/62
เรื่อง
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562
รายละเอียด
ก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,037,793.00 บาท
วันที่ประกาศ
22/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
25/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา
e-mail
kamkan.phi@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
439/41 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์
074-330138
โทรสาร
074-330143
ผู้บันทึกข้อมูล
แกมกานต์ พิทักษ์ธรรม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น