logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2 กบญ.(จซ.) 078D/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มหม้อแปลงชนิดทนการลัดวงจร 3 รายการ
รายละเอียด
๑. หม้อแปลง ๕๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน ๒๕ เครื่อง ๒. หม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน ๔๙ เครื่อง ๓. หม้อแปลง ๑๖๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน ๓๕ เครื่อง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,174,511.70 บาท
วันที่ประกาศ
03/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
06/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจ.ชลบุรี
e-mail
sasinoot.kho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จ.ชลบุรี 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบรุี
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455282
ผู้บันทึกข้อมูล
ศศินุช ก๋งเอี่ยม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น