logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพญ.1-13/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนศรีภูวนารถ ช่วงที่ 2 (จุดตัดถนนราษฎร์ยินดี – จุดตัดถนนนิพัทธ์อุทิศ 1) และถนนศุภสารรังสรรค์ (จุดตัดถนนราษฎร์ยินดี – จุดตัดถนนเพชรเกษม) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตาม คพญ.1 (หาดใหญ่ Lot 3)
รายละเอียด
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนศรีภูวนารถ ช่วงที่ 2 (จุดตัดถนนราษฎร์ยินดี – จุดตัดถนนนิพัทธ์อุทิศ 1) และถนนศุภสารรังสรรค์ (จุดตัดถนนราษฎร์ยินดี – จุดตัดถนนเพชรเกษม) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (หาดใหญ่ Lot 3)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
315,017,639.63 บาท
วันที่ประกาศ
22/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
25/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm.@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 4 เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-590-5826
โทรสาร
02-590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ภูมิ อินทร์ปัญญา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคา งานเคเบิลใต้ดิน หาดใหญ่ (lot 3)TOR lot3 (ประชาพิจารณ์ 1) low-res.pdf
2ที่มาราคากลางที่มาราคากลาง หาดใหญ่ lot3 ...pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น