logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(F)-034/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าวังน้อย - สถานีไฟฟ้าหนองแค) - สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 จ.พระนครศรีอยุธยา และ Loop Line ช่วงแยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,640,248.80 บาท
วันที่ประกาศ
19/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
นวพล คล่องคดีรัฐ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ครั้งที่ 1TOR-034.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น