logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 บญ.(คพ)EBD-001/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1, คขก.2, คฟม.2, งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า(I.MR) ในปี 2562 ของ กฟอ.บญ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด
1.เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 1,200 ต้น 2.เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 250 ต้น 3.เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 300 ต้น 4.เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 600 ต้น 5.สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 1,900 แผ่น 6.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร จำนวน 100 ท่อน 7.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 150 ท่อน 8.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 400 ท่อน 9.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 200 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,429,321.50 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
e-mail
Kamolsak.kae@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 30 ถนนรถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120
โทรศัพท์
044461683
โทรสาร
044461988
ผู้บันทึกข้อมูล
จิราพรรณ คมสัน

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพา กฟอ.บญ.01- ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพา กฟอ.บญ..pdf
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กฟอ.บญ.02 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กฟอ.บญ..pdf
3สเปค กฟอ.บญ.03 - สเปค กฟอ.บญ..pdf
4เงื่อนไขทั่วไปประกอบการจัดซื้อพัสดุ7.1 - EBD07.62 - เงื่อนไข.pdf
5ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ7.2 - EBD07.62 - แนบใหม่.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น