logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding043/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสทิงพระ (ชั่วคราว) จ.สงขลา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสทิงพระ (ชั่วคราว) จ.สงขลา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกวดราคาเลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding043/2562
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,918,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
23/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
e-mail
nichanan.bab@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
59/27 หมู่ที่ 1 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์
073-262-713
โทรสาร
073-262-714
ผู้บันทึกข้อมูล
นิชนันท์ แนบนิ่มรัตน์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
11.ร่างประกาศเชิญชวน01ร่างประกาศเชิญชวน-สทิงพระ-ขึ้นวิจารณ์ TOR.pdf
22.ร่างเอกสารประกวดราคา02ร่างเอกสารประกวดราคา-สทิงพระ-ขึ้นวิจารณ์TOR.pdf
33.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า03ราคากลางและราคาอ้างอิง-042-2562.pdf
44.เอกสารประกวดราคาขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)04TOR-อุปกรณ์หลักก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสทิงพระ(ชั่วคราว)-ขึ้นวิจารณ์.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น