logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 กกค.(ยค.) ปก. 010/2562
เรื่อง
จัดเช่ายานพาหนะ หน่วยงาน กฟฉ.๓
รายละเอียด
จัดเช่ายานพาหนะ หน่วยงาน กฟฉ.๓ ตามแผนการเช่ายานพาหนะ ปี 2563-2568 จำนวน 5 รายการ รวม 57 คัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
59,840,820.00 บาท
วันที่ประกาศ
10/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
e-mail
kasaemsak.pra@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์
0-4421-4334-8ต่อ10174
โทรสาร
044-465-378
ผู้บันทึกข้อมูล
เกษมศักดิ์ ประไวย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
11-8 ร่าง TOR.pdf
29-12 ข้อควรปฎิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคา (e-gp) - นิยาม.pdf
313-14 ใบเสนอราคาเช่าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์.pdf
415 หลักประกันการเสนอราคา.pdf
516 หลักประกันสัญญา.pdf
617-19 บัญชี เอกสารส่วนที่1 (1).pdf
720 บัญชี เอกสารส่วนที่1 (2).pdf
821-30 แบบสัญญาเช่ารถยนต์.pdf
931-38 เงื่อนไขการเช่ารถยนต์เพิ่มเติม 5 รายการ จำนวน 57 คัน.pdf
1039 ตารางราคากลาง ปปช.07.pdf
1140-46 รถยนต์โดยสารหลังคาสูงไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง.pdf
1247-53 รถยนต์แวนตรวจการ.pdf
1354-62 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแคป)พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย (หลังคาสูง).pdf
1472-80 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแคป)เกียร์อัตโนมัติ พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย.pdf
1563-71รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแคป)เกียร์อัตโนมัติ.pdf
16ประกาศการไฟฟ้า.PDF
17เอกสารประกวดราคา.PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น