logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ด)-045-2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
21,490,950.00 บาท
วันที่ประกาศ
05/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาในประเทศ
e-mail
pimonwan.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-590-5314
โทรสาร
02-590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
พิมลวรรณ เฉลิมฤทธิ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง ดรอพเอาท์ 045.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กฟภ.กจน.ป(ด)-045-2562.pdf
3ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์045-2562_0.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น