logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(F)-096/2562
เรื่อง
จัดจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงต่างระดับสามโคก-ทางหลวงหมายเลข 347 จ.ปทุมธานี
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
66,967,154.21 บาท
วันที่ประกาศ
15/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
พนารัตน์ เคียนทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
103.62.096-เล่มเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น