logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM-SEZP2-DMB/2562
เรื่อง
งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 2 จังหวัดกาญจนบุรี ตาม คพพ.2
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
80,911,153.00 บาท
วันที่ประกาศ
03/10/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
08/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์
02-590-5837
โทรสาร
02-590-5855
ผู้บันทึกข้อมูล
ศตกร หอมขจร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
162047410491_25621003110953_2.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น