logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(สว)-003-2561
เรื่อง
จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 195 ชุด และระบบ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 14 ชุด
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
116,989,766.10 บาท
วันที่ประกาศ
01/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
06/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
สิงขร โสภา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตเขตของงาน (TOR)SPEC กฟภ.กจต.ป(สว)-003-2561 - Copy.pdf
2ราคากลางราคากลาง_กฟภ.กจต.ป(สว)-003-2561.pdf
3ร่างประกาศ20190301162641.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น