รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-001/2561
เรื่อง: จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รหัสพัสดุ รวม 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
รายละเอียด ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รหัสพัสดุ รวม 28 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 15,402,810.50 บาท
วันที่ประกาศ: 11/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 20/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: tongta.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 โทรศัพท์:  0-4421-4334-8 ต่อ (23)10326         โทรสาร: 0-4421-4986
ผู้ทำการบันทึก: ต้องตา เอียจะบก
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
10.1ร่างงานขอบเขตของงาน (TOR).pdf
20.2ความต้องการคอนกรีต.pdf
30.3ใบยื่นผลิตภัณฑ์คอนกรีต.pdf
40.4ใบแทรก.pdf
50.5เสา 8 9 12 14 16 18 ประกาศ 1.pdf
60.6เสา คอร. 12.20, 14.30 ประกาศ.pdf
70.7แผ่นสมอบก คสล. ประกาศ.pdf
80.8คอน คอร.สปัน 0.10x0.10x1.50, 2.50, 3.20 ,0.12x0.12x3.00 ประกาศ.pdf
90.9คอน คอร.สปัน 0.12x0.12x2.00,2.50 ประกาศ-01.pdf
104 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ EBD 001.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น