logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-001/2561
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รหัสพัสดุ รวม 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
รายละเอียด
ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รหัสพัสดุ รวม 28 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
15,402,810.50 บาท
วันที่ประกาศ
11/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
tongta.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
0-4421-4334-8 ต่อ (23)10326
โทรสาร
0-4421-4986
ผู้บันทึกข้อมูล
ต้องตา เอียจะบก
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น