logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-012-2562
เรื่อง
จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 136,000 ลูก
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ ๑)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
85,856,800.00 บาท
วันที่ประกาศ
15/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
ขวัญภิชา ม่านกลาง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขตของงาน (TOR)เล่ม TOR กฟภ.กจต.ป(ลถ)-012-2562.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศ TOR.pdf
3ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง กฟภ.กจต.ป(ลถ)-012-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น