logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PAT.DCS.RSPI.5/2019
เรื่อง
งานจ้างเหมาจัดหา และติดตั้งตู้ควบคุม Remote Control Switch (RCS) ชนิด Stainless และอุปกรณ์ FRTUs เพื่อปรับปรุงโหลดเบรกสวิตช์ 33 เควี ชนิดฉนวน SF6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
รายละเอียด
งานจ้างเหมาจัดหา และติดตั้งตู้ควบคุม Remote Control Switch (RCS) ชนิด Stainless และอุปกรณ์ FRTUs เพื่อปรับปรุงโหลดเบรกสวิตช์ 33 เควี ชนิดฉนวน SF6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
3,807,999.89 บาท
วันที่ประกาศ
25/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
01/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ผอน.กอค.
e-mail
PAT.DIV@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองอุปกรณ์ควบคุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ อาคาร LED ชั้น 15
โทรศัพท์
02-590-5547
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
พลาวัสถ์ ทองคำวงศ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1PAT.DCS.RSPI.5_2019.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น