logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2562
เรื่อง
จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส ระบบ 33 เควี 630 แอมป์ 12 เคเอ (Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 53 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 14 ชุด
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
28,052,489.60 บาท
วันที่ประกาศ
24/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
สิงขร โสภา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตเขตของงาน (TOR)ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์20190424165418.pdf
3ราคากลางราคากลาง_กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น