logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM-TDDP1-NRC/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 3 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 3 จังหวัดนครราชสีมา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
54,575,885.00 บาท
วันที่ประกาศ
11/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
14/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า อาคาร LED ชั้น 17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
025905837
โทรสาร
025905855
ผู้บันทึกข้อมูล
พิทักษ์พงษ์ กันไชยคำ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1-ร่าง TOR.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น