logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-LBP-ฉ.2/001-2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว)
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 ม.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
707,316,417.35 บาท
วันที่ประกาศ
30/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี
e-mail
wararat.mit@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
195 ม.7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์
045-242434-6 ต่อ 10326-7
โทรสาร
-
ผู้บันทึกข้อมูล
วรารัตน์ ล้อวชิระวัฏฏ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง LBP 001-2562.pdf
2รายละเอียดขอบเขตของงานTOR-1 N.pdf
3ร่างเอกสารประกวดเอกสารประกวดราคา LBP 001-2562.pdf
4ร่างประกาศเชิญชวนเอกสารประกาศเชิญชวน LBP 001-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น