logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ก.2 กปบ.(จฟ.2)1506/2562
เรื่อง
งานก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย สำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ กฟก.2
รายละเอียด
งานก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย สำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ กฟก.2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,214,368.00 บาท
วันที่ประกาศ
30/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
05/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กปบ.(ก.2)
e-mail
sayan.nga@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-784944 / 081-9166627
โทรสาร
038-784944
ผู้บันทึกข้อมูล
สายัณต์ งามหน้า

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เงื่อนไขงานก่อสร้างป้อมยาม 28 แห่งร่าง TOR ฉบับใหม่.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น