logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กบญ.ก.1(B)-M-021-2561
เรื่อง
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.1
รายละเอียด
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.1 จำนวน 1,841 คน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
468,959,328.01 บาท
วันที่ประกาศ
08/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
pur.pea-c1-act@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
46 หมู่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์
035-241142 ต่อ 10326
โทรสาร
035-328-868
ผู้บันทึกข้อมูล
พิมพ์ชญา เลิศลิ้มชลาลัย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้าร่างประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้า.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคารงานจ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้าร่างเอกสารประกวดราคารงานจ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้า.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น