รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: กบญ.ก.1(B)-M-021-2561
เรื่อง: จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.1
รายละเอียด จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.1 จำนวน 1,841 คน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 468,959,328.01 บาท
วันที่ประกาศ: 08/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 13/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: pur.pea-c1-act@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 46 หมู่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 โทรศัพท์:  035-241142 ต่อ 10326         โทรสาร: 035-328-868
ผู้ทำการบันทึก: พิมพ์ชญา เลิศลิ้มชลาลัย
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ร่างประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้าร่างประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้า.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคารงานจ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้าร่างเอกสารประกวดราคารงานจ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้า.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น