logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)04/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ฯลฯ ที่ คลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าฝาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ รั้ว-ประตู ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ คลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าฝาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62037549160
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,914,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
borwornphop.nal@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0-5324-1018 ต่อ 10170, 10171
โทรสาร
0-5324-6810
ผู้บันทึกข้อมูล
บวรภพ ณ ลำพูน

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.rar
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น