รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: S1(B)Hardware(พัสดุรอง)008/2561
เรื่อง: ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี2560และปี2561 กลุ่มสเปค93-2 จำนวน 51 รายการ
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 81,284,871.79 บาท
วันที่ประกาศ: 16/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 21/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี
อีเมล์แอดเดรส: salinya.sut@pea.co.th หรือ orapin.pea@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 86 หมู่ 5 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 โทรศัพท์:  032-598538-43 ต่อ10326         โทรสาร: 032-598478
ผู้ทำการบันทึก: ศรินยา สุทธารมย์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ร่างขอบเขตของงาน TOR.pdf
2แบบแสดงราคากลาง.pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคา 008.2561.pdf
4ร่างประกาศ.pdf
5I50-015-140367.pdf
6R-599-2538.PDF
7RHDW-011-2556.PDF
8RHDW-013-2554.PDF
9SA3-015-59008.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น