logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
S1(B)Hardware(พัสดุรอง)008/2561
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี2560และปี2561 กลุ่มสเปค93-2 จำนวน 51 รายการ
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
81,284,871.79 บาท
วันที่ประกาศ
16/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี
e-mail
salinya.sut@pea.co.th หรือ orapin.pea@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
86 หมู่ 5 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ10326
โทรสาร
032-598478
ผู้บันทึกข้อมูล
ศรินยา สุทธารมย์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น