logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จก.3/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ป้อมยาม รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รางระบายน้ำ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027396029)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
37,450,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
01/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
cwc@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2009-6104
โทรสาร
0-2009-6108
ผู้บันทึกข้อมูล
ศาสตรา สวันตรัจฉ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคากฟอ.ทุ่งสง (2) - ร่างเอกสารประกวดราคา.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น