logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAHชช.016/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 13 รายการ วงเงิน 14,536,859.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) C3IAHชช.016/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบโครงการงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าประจำปี 2562
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,536,859.50 บาท
วันที่ประกาศ
13/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
e-mail
sopita.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/1 หมู่ 1. ต. ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์
โทรศัพท์: 034-339140 ต่อ 10326-10328
โทรสาร
โทรสาร: 034-332926
ผู้บันทึกข้อมูล
โสภิตา ใช้บางยาง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศ.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
3ใบแสดงราคากลางตามแบบ บก.06แบบ บก.06 คอนกรีต 13 รายการ.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น