logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.3 กบญ.(จซ.) 1746/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1(แผน3,4) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563
รายละเอียด
การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 12 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,189,961.30 บาท
วันที่ประกาศ
06/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง
e-mail
wacharee.sup@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านหมี่-โคกสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท์
036-441400 , 036-441799
โทรสาร
036-441600
ผู้บันทึกข้อมูล
วัชรี ศุภพงษ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เงื่อนไขทั่วไปเงื่อนไขทั่วไปประกอบการจัดซื้อ.pdf
2สเปคพัสดุสเปคพัสดุ.pdf
3ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.docx
4ร่างขอบเขตของงาน TORร่างขอบเขตของงาน TOR คสร. ปี2562 ครั้งที่ 2.docx
5เอกสารประกวดราคา ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา.pdf
6ตัวอย่างประกาศเชิญชวนตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น