logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAHชช.006/2562, ก.3กบญ.(จซ.)1322/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุรองประเภท อุปกรณ์โลหะ จำนวน 37 รายการ (C3IAHชช.006/2562)
รายละเอียด
อุปกรณ์โลหะ จำนวน 37 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
20,909,315.44 บาท
วันที่ประกาศ
13/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี
e-mail
kunapas.nar@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/10 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์
034-339140 ต่อ 10326-28
โทรสาร
034-332926
ผู้บันทึกข้อมูล
คุณาภัส นราศรี

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1อุปกรณ์โลหะ จำนวน 37 รายการ TOR อุปกรณ์โลหะ 37 รายการ ชช006 ปี 62.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น