logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.๒สดจ.(บห)1275/2562
เรื่อง
จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุขนาด18.00X18.00 เมตร (แบบตอกเสาเข็ม)และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ กฟอ.สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด
1.ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ (แบบตอกเสาเข็ม) เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ฐานราก คสล. ควาามสูง 1 ชั้น ขนาด 18.00 X 18.00 เมตร จำนวน 1 หลัง 2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิด เหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 74.00 เมตร 3.งานรื้อถอนพี้น คสล.พื้นที่ประมาณ 61.00 ตร.ม. 4.งานรื้อถอนห้องเก็บของ จำนวน 1 หลัง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,616,937.16 บาท
วันที่ประกาศ
31/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
06/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ
e-mail
thidarat.han@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
414/4 หมู่ 6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์
043-860-155
โทรสาร
-
ผู้บันทึกข้อมูล
ธิดารัตน์ แห่งธรรม

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลางราคากลาง2.pdf
2ร่าง tor5.1) ร่าง TOR.pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคา5.1.1) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา กรณีวงเกงินน้อยกว่า 5,000,000 กฟอ.กล..pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น