logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กผร.-001/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,232,045.00 บาท
วันที่ประกาศ
25/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
30/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กผร.
e-mail
gis@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตึก LED ชั้น 8)
โทรศัพท์
02-590-9497
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
กฤชวัชร์ อังคุตรานนท์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เอกสารประกวดราคาจ้าง38400.PDF
2ราคากลางราคากลาง ปปช.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น