logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กปก.11/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการและงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกิจการไฟฟ้าและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
รายละเอียด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,782,302.00 บาท
วันที่ประกาศ
21/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
30/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองประมวลผลงานและกิจการสัมพันธ์
e-mail
yanika.pha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
025909794
โทรสาร
025909798
ผู้บันทึกข้อมูล
ฉัตรศิริ ชาวเชียงขวาง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตของงาน(TOR)TOR.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารประกวดราคา กปก.11.2562.pdf
3ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดปปช.07.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น