logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM-TDDP1-BJA/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้ง เซอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบ 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (TP.1) ระบบ 115-22 kV ขนาด 1x50 MVA (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตาม คพจ.1
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้ง เซอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบ 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (TP.1) ระบบ 115-22 kV ขนาด 1x50 MVA (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตาม คพจ.1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
38,055,406.00 บาท
วันที่ประกาศ
19/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กจส.
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์
02-5905835
โทรสาร
02-5905855
ผู้บันทึกข้อมูล
ทรัพย์พร สัจจมาศ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR_BJA_พิจารณ์.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น