logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(F)-044/2562
เรื่อง
จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
38,306,138.31 บาท
วันที่ประกาศ
07/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
0-2590-9066
โทรสาร
0-25909068
ผู้บันทึกข้อมูล
วิมล เสนารายณ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR-044-62(New).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น