logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM-TDDP1-WIR/2562
เรื่อง
จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115-22 kV ขนาด 1x50 MVA (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
สถานีไฟฟ้าวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
77,844,212.00 บาท
วันที่ประกาศ
05/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า อาคาร LED ชั้น 17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
025905837
โทรสาร
025905855
ผู้บันทึกข้อมูล
พิทักษ์พงษ์ กันไชยคำ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TOR.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น