รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: S1(B)POLE(P)003/2561
เรื่อง: จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟจ.ระนอง จำนวน 18 รายการ
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 16,776,087.02 บาท
วันที่ประกาศ: 18/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 23/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี
อีเมล์แอดเดรส: salinya.sut@pea.co.th หรือ orapin.pea@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 86 หมู่5 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 โทรศัพท์:  032-598538-43 ต่อ 10326-27         โทรสาร: 032-598478
ผู้ทำการบันทึก: ศรินยา สุทธารมย์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1เอกสารประกวดราคา.pdf
2ร่างขอบเขตของงาน TOR.pdf
3ร่างประกาศ.pdf
4แบบแสดงราคากลาง.pdf
5เสา คอร. 8, 9, 12, 14, 16, 18.pdf
6เสา คอร. 12.20, 14.30.pdf
7เสาตอม่อ (0.25,0.30,0.35,0.40).pdf
8เสาตอม่อ (0.36, 0.41).pdf
9แผ่นสมอบก 0.6.pdf
10แผ่นสมอบก 0.55.pdf
11คอน คอร.สปัน (0.10x1.5, 0.10x2.5, 0.12x3.0, 0.10x3.2).pdf
12คอน คอร.สปัน (0.12x2.0, 0.12x2.5).pdf
13คอนสายแบบเหล็ก.pdf
14คานนั่งร้านหม้อแปลง คอร..pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น