logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.(จส.2)-คพญ.1-01/2561
เรื่อง
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี – จุดตัดเสน่หานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)
รายละเอียด
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี – จุดตัดเสน่หานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 Download เอกสารได้ตาม link ด้านล่าง https://drive.google.com/drive/folders/14h7TiPrSDT2XSU2YI8ANWNWwI5C1B9Er?usp=sharing
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
99,590,250.00 บาท
วันที่ประกาศ
04/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
09/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
PSM@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
โทรศัพท์
02-590-5825
โทรสาร
02-590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
รุ่ง ปัญญาชัย
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น