รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: จร.(จส.2)-คพญ.1-01/2561
เรื่อง: งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี – จุดตัดเสน่หานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)
รายละเอียด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี – จุดตัดเสน่หานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 Download เอกสารได้ตาม link ด้านล่าง https://drive.google.com/drive/folders/14h7TiPrSDT2XSU2YI8ANWNWwI5C1B9Er?usp=sharing
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 99,590,250.00 บาท
วันที่ประกาศ: 04/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 09/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อีเมล์แอดเดรส: PSM@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: กองจัดการงานระบบไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
 โทรศัพท์:  02-590-5825         โทรสาร: 02-590-5004
ผู้ทำการบันทึก: รุ่ง ปัญญาชัย
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1เล่ม TORTOR UG ธรรมนูญวิถี rev2 .pdf
2แบบ ปรแบบ ปร UG ธรรมนูญวิถี-2.pdf
3ที่มาราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อส้าง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น