logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 ปส.(บห.)EBD-001/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กฟอ.ปราสาท
รายละเอียด
1.เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 2,100 ต้น 2.เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 250 ต้น 3.เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 700 ต้น 4.เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 550 ต้น 5.สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 1,900 แผ่น 6.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร จำนวน 100 ท่อน 7.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 400 ท่อน 8.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 400 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
12,499,098.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
e-mail
naris.sir@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
36 หมู่ 3 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์
044-551-843
โทรสาร
044-551-263
ผู้บันทึกข้อมูล
นริศ สีรุ้ง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ กฟอ.ปส001-ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ กฟอ.ปส.pdf
2ตารางแสดงวงเงินงบประมารที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กฟอ.ปราสาทตารางประกาศราคากลาง.pdf
3สเปค กฟอ.ปราสาทสเปค เสา ปส.pdf
4เงื่อนไขทั่วไปประกอบการจัดซื้อพัสดุ7.1 - EBD07.62 - เงื่อนไข.pdf
5ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ7.2 - EBD07.62 - แนบใหม่.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น