รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: PEA-ENE-01/2561
เรื่อง: จัดจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน กฟภ.
รายละเอียด จัดจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 12,674,150.00 บาท
วันที่ประกาศ: 07/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 11/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: Pirote.Thu@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ตึก LED ชั้น 12 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
 โทรศัพท์:  02-009-6227         โทรสาร: 02-009-6550
ผู้ทำการบันทึก: ไพโรจน์ ธุระกิจ
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ข้อกำหนดทางเทคนิค BEMS_2.pdf
2ขอบเขตงาน BEMS_2.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น