logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-ENE-01/2561
เรื่อง
จัดจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน กฟภ.
รายละเอียด
จัดจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
12,674,150.00 บาท
วันที่ประกาศ
07/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
Pirote.Thu@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ตึก LED ชั้น 12 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์
02-009-6227
โทรสาร
02-009-6550
ผู้บันทึกข้อมูล
ไพโรจน์ ธุระกิจ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ข้อกำหนดทางเทคนิค BEMS_2.pdf
2ขอบเขตงาน BEMS_2.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น