logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพจ.1-11/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าเซกา – สถานีไฟฟ้าบ้านแพง จังหวัดนครพนม ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1
รายละเอียด
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าเซกา – สถานีไฟฟ้าบ้านแพง จังหวัดนครพนม ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
79,123,290.00 บาท
วันที่ประกาศ
06/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร3 ชั้น4 กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
025905825
โทรสาร
025905004
ผู้บันทึกข้อมูล
รุ่ง ปัญญาชัย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เล่ม TORเล่ม TOR.pdf
2ที่มาราคากลางที่มาราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น