logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ยธ.กกค.ฉ.2(จัดจ้าง)02/2561
เรื่อง
การจ้าง ปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียด
เพื่อหาผู้รับจ้างทำการ ปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลานรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ 2560)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,987,110.10 บาท
วันที่ประกาศ
03/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
07/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
ที่อยู่ของหน่วยงาน
195 หมุ่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045242434 ต่อ 10170
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
นิติภูมิ คำพันธ์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น