รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ยธ.กกค.ฉ.2(จัดจ้าง)02/2561
เรื่อง: การจ้าง ปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียด เพื่อหาผู้รับจ้างทำการ ปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลานรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ 2560)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 5,987,110.10 บาท
วันที่ประกาศ: 03/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 07/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส:
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 195 หมุ่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 โทรศัพท์:  045242434 ต่อ 10170         โทรสาร:
ผู้ทำการบันทึก: นิติภูมิ คำพันธ์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ร่างขอบเขต TOR.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา กรณีวงเกิน 5,000,000.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น