logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(E)-028/2561
เรื่อง
จัดจ้าง จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
157,278,715.90 บาท
วันที่ประกาศ
15/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
panarut.kia@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
พนารัตน์ เคียนทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR-028.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น