รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: PEA-I(E)-028/2561
เรื่อง: จัดจ้าง จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง
รายละเอียด ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 157,278,715.90 บาท
วันที่ประกาศ: 15/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 18/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: panarut.kia@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 โทรศัพท์:  02-590-9066         โทรสาร: 02-590-9068
ผู้ทำการบันทึก: พนารัตน์ เคียนทอง
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1TOR-028.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น