logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(S2)กกค.001/2562
เรื่อง
งานต่อเติมอาคารสำนักงาน และอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด
รายละเอียดแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบให้ดูในร่างประกาศ tor ของกรมบัญชีกลาง เลขที่โครงการ 62010032943 (เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,030,820.20 บาท
วันที่ประกาศ
18/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
e-mail
phongsathon.wat@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
167 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
075378430 ต่อ 10170
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
จุมพฏ ประจันพล
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น