logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007-2562
เรื่อง
จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์ 7.5 เควี สำหรับสถานีเปลี่ยนแรงดัน จำนวน 6,000 ชุด
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,380,800.00 บาท
วันที่ประกาศ
23/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
ขวัญภิชา ม่านกลาง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007-2562.pdf
2ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ร่างเอกสารประกวดราคา กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007-2562.pdf
3ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง_กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007-2562-.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น