logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 พม.(คพ.)EBD-001/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
รายละเอียด
1. เสา 8.00 เมตร จำนวน 1,600 ต้น 2. เสา 9.00 เมตร จำนวน 250 ต้น 3. เสา 12.00 เมต จำนวน 500 ต้น 4. เสา 12.20 เมตร จำนวน 200 ต้น 5. เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 เมตร จำนวน 200 ต้น 6. แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550X550X150 มม. จำนวน 1,650 แผ่น 7. คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)100X100X1,500 มม. จำนวน 100 ท่อน 8. คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. จำนวน 250 ท่อน 9. คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,000 มม. จำนวน 300 ท่อน 10. คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.จำนวน 100 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,637,468.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย
e-mail
apinya.pim@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพิมาย ที่อยู่ 531 ม.14 ถ.พิมาย-ชุมพวง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์
044-481121
โทรสาร
044-481121
ผู้บันทึกข้อมูล
อภิญญา พิมพ์เชื้อ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขตของงาน(TOR)กฟอ.พม.TOR.กฟอ.พิมาย จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ไตรมาส 1-2 ปี 2562.pdf
2สเปคผลิตภัณฑ์คอนกรีตสเปคผลิตภัณฑ์คอนกรีต กฟอ.พม. ปี 2562.pdf
3ตารางเปิดเผยราคากลาง กฟอ.พม.ตารางเปิดเผยราคากลาง กฟอ.พม..pdf
4เงื่อนไขประกอบการจัดพัสดุ เงื่อนไขประกอบการจัดพัสดุ.pdf
5ข้อควรปฏิบัติผู้สนใจเสนอราคาข้อควรปฏิบัติผู้สนใจเสนอราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น