logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
อร.(ปอจ.)05/2562
เรื่อง
งานปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ Indoor Switchgear
รายละเอียด
ดำเนินการงานจ้างปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ Indoor Switchgear
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
98,100,750.08 บาท
วันที่ประกาศ
27/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
02/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
pattarapon.wat@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ อาคาร3 ชั้น3 200 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์
02-590-9577
โทรสาร
02-590-9578
ผู้บันทึกข้อมูล
เกียรติกานต์ เกิดชูชื่น

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่าง TOR.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศ.pdf
3ใบเเสดงราคากลางใบเเสดงราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น