logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(G)-062/2562
เรื่อง
จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.มม. และ 35 ต.มม.) ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้ง 6 แห่ง
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,830,286.15 บาท
วันที่ประกาศ
10/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำงานใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 2 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
พนารัตน์ เคียนทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ครั้งที่ 1TOR.062.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น