logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAH ชช.004/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1 )
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
50,269,670.00 บาท
วันที่ประกาศ
06/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
e-mail
woradakrong.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/1 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์
034-339140-5 ต่อ 10328
โทรสาร
034-332926
ผู้บันทึกข้อมูล
วรฎากรอง นะวาระหะคุณ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลางอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 8 รายการ1.แบบ ปปช. อุปกรณ์ยึดโยง 8 รายการ.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา สายยึดโยง 8 รายการ.pdf
3ร่างประกาศประกวดราคาร่างประกาศประกวดราคา สายยึดโยง 8 รายการ.pdf
4Spec อุปกรณ์สายยึดโยง 8 รายการSpec ชช.004.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น