รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: กฟภ.กจต.ป(จร)-001-2561
เรื่อง: จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่ จำนวน 19 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)
รายละเอียด (ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 159,940,176.00 บาท
วันที่ประกาศ: 12/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 15/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อีเมล์แอดเดรส: foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท์:  0-2590-5324         โทรสาร: 0-2591-5401
ผู้ทำการบันทึก: อินดา ปัญญาแก้ว
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ราคากลางราคากลาง กฟภ.กจต.ป(จร)-001-2561.pdf
2เอกสารร่าง TORสเปคจ้างรถโดยสาร.pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างเอกสาร TOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น