logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพญ.1-01/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 6) จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 6) ช่วงถนนจักรี, ถนนกำแหงสงคราม, ถนนพลแสน (บางส่วน), ถนนยมราช (บางส่วน), ถนนอัษฎางค์ (บางส่วน), ถนนจอมพล (บางส่วน), ถนนมหาดไทย (บางส่วน) และ ถนนสรรพสิทธิ์ (บางส่วน) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
184,207,990.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร3 ชั้น4 กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2590-5826
โทรสาร
0-2590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ภูวิศ ตันตระกูล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TORเล่ม TOR lot 6.pdf
2การคำนวณราคากลางที่มาราคากลาง โคราช Lot 6 reduce.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น